ด้วยอำเภอสันทราย ได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การลงทะเบียนจิตอาสา (เพิ่มเติม) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่ยังมิได้ลงทะเบียนจิตอาสา ร่วมลงทะเบียนจิตอาสา (เพิ่มเติม) สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน ไปลงทะเบียน ในวันที่ 21-22 ตุลาคม 2561 ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 07.00-16.00 น. โดยแต่งกาย เสื้อสีเหลือง
อ่านทั้งหมด
 
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
คำแถลงนโยบาย
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานกิจการสภา
องค์กรแห่งการเรียนรู้
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติต่าง ๆ
รายงานทางการเงิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต
คำสั่งเทศบาลตำบลสันพระเนตร
ประกาศเทศบาลสันพระเนตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สายด่วน
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
รานงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผู้นำชุมชน
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
อาเซียน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)”
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสันพระเนตร
   28 ก.ย. 59 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   27 ต.ค. 59 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   04 เม.ย 60 ราคากลางงานก่อสร้าง 7 โครงการ
   03 ส.ค. 60 ราคากลางงานปรับปรุงรางระบายน้ำ
   09 ส.ค. 60 ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
   18 ส.ค. 60 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะ
   08 ก.ย. 60 ประกาศเลื่อนกำหนดการเสนอราคา
   15 ก.ย. 60 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
   02 ก.ค. 61 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรรทุกน้ำดับเพลิงฯ
  อ่านทั้งหมด
     
 
อ่านทั้งหมด
     
 
ผ้าปักลายต่าง ๆ
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์บ้านท่าทุ่ม หมู่ที่ 7
งานปั้น บ้านเซรามิกซ์
อ่านทั้งหมด
ทางเข้า Goldenslot AAA 02 ต.ค. 61
ขยะไม่เก็บครับ อาทิตย์ 08 พ.ค. 61
ที่ดิน 10ไร่ ถูกทิ้งร้าง หญ้าขึ้นรกทึบ วัยรุ่นเข้ามามั่วสุม ปานเทพ 20 มี.ค. 61
ขอความช่วยเหลือ ในการตัดตันไม้บนถนนสันพระเนตร 1 ชอย 6 สรนัยน์ สุรักษ์ 16 ส.ค. 60
อ่านทั้งหมด
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602