อ่านทั้งหมด
 
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
คำแถลงนโยบาย
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานกิจการสภา
องค์กรแห่งการเรียนรู้
แผนพัฒนาสามปี(2555-2557)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติต่าง ๆ
รายงานทางการเงิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต
คำสั่งเทศบาลตำบลสันพระเนตร
ประกาศเทศบาลสันพระเนตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สายด่วน
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
ผู้นำชุมชน
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
อาเซียน
   08 ต.ค. 58 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะ
   27 ต.ค. 59 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  อ่านทั้งหมด
     
 
อ่านทั้งหมด
     
 
จานสวยๆลายดี สไตล์ล้านนาไทย
ความคิดดีเกิดขึ้นได้ ถ้าคิดเป็น
ไม้แกะสลักสวยๆ วิถีบ้านล้านนา
กำัลังได้รับความนิยมงานฝีมือ
สไตล์ล้านนาไทยๆ
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์บ้านท่าทุ่ม หมู่ที่ 7
อ่านทั้งหมด
แจ้งไฟกิ่งเสีย วาราม 06 ม.ค. 60
จอดรถกีดขว้างถนนทำให้รถวิ่งสวนทางลำบาก นภาพร สิทธิกรสกุล 05 ก.ย. 59
ขอแนะนำหน่อยครับ.. วุฒิ 02 ส.ค. 59
การติดตั้งกระจกมุมโค้ง วาราม 13 มิ.ย. 59
อ่านทั้งหมด
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602