อ่านทั้งหมด
 
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
คำแถลงนโยบาย
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานกิจการสภา
องค์กรแห่งการเรียนรู้
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติต่าง ๆ
รายงานทางการเงิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต
คำสั่งเทศบาลตำบลสันพระเนตร
ประกาศเทศบาลสันพระเนตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สายด่วน
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
ผู้นำชุมชน
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
อาเซียน
   21 มี.ค. 60 ราคากลางงานก่อสร้างรางฯ แบบฝาปิด ตั้งแต่บ้านเลขที่ 22/1
   21 มี.ค. 60 ราคากลางงานก่อสร้างรางฯ แบบฝาปิด ซอย 2 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 131
   21 มี.ค. 60 ราคากลางงานก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ฯ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 86 หมู่ 3
   21 มี.ค. 60 ราคากลางงานก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ฯ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 307 ซ.9 หมู่ 5
   27 มี.ค. 60 ราคากลางงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซ.8 ม.7
   27 มี.ค. 60 ราคากลางงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซ.5 ม.6
   27 มี.ค. 60 ราคากลางงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซ.6 ม.6
   27 มี.ค. 60 ราคากลางงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล ขยายไหล่ทาง ข้างวัดท่าทุ่ม ม.7
   28 มี.ค. 60 เชิญตรวจงานจ้าง
  อ่านทั้งหมด
     
 
อ่านทั้งหมด
     
 
จานสวยๆลายดี สไตล์ล้านนาไทย
ความคิดดีเกิดขึ้นได้ ถ้าคิดเป็น
ไม้แกะสลักสวยๆ วิถีบ้านล้านนา
กำัลังได้รับความนิยมงานฝีมือ
สไตล์ล้านนาไทยๆ
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์บ้านท่าทุ่ม หมู่ที่ 7
อ่านทั้งหมด
รับติดตั้งโซล่าเซลล์ มาร์ค 18 เม.ย 60
ตอนกลางคืนเหม็นขี้หมูมาก Gopz 07 ก.พ. 60
ภาษีป้าย จิรพงษ์ พงษ์ศิริ 04 ก.พ. 60
แจ้งไฟกิ่งเสีย วาราม 06 ม.ค. 60
อ่านทั้งหมด
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602