อ่านทั้งหมด
 
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
คำแถลงนโยบาย
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานกิจการสภา
องค์กรแห่งการเรียนรู้
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติต่าง ๆ
รายงานทางการเงิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต
คำสั่งเทศบาลตำบลสันพระเนตร
ประกาศเทศบาลสันพระเนตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สายด่วน
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
รานงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผู้นำชุมชน
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
อาเซียน
   30 พ.ค. 60 ประกาศสอบราคารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาปิด
   30 พ.ค. 60 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
  อ่านทั้งหมด
     
 
อ่านทั้งหมด
     
 
จานสวยๆลายดี สไตล์ล้านนาไทย
ความคิดดีเกิดขึ้นได้ ถ้าคิดเป็น
ไม้แกะสลักสวยๆ วิถีบ้านล้านนา
กำัลังได้รับความนิยมงานฝีมือ
สไตล์ล้านนาไทยๆ
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์บ้านท่าทุ่ม หมู่ที่ 7
อ่านทั้งหมด
HACKED BY HOPE หจก.พัทยา-ระยองท่องเที่ยวฯ 15 มิ.ย. 60
99SYNDICATE หจก.พัทยา-ระยองท่องเที่ยวฯ 15 มิ.ย. 60
รับติดตั้งโซล่าเซลล์ มาร์ค 18 เม.ย 60
ตอนกลางคืนเหม็นขี้หมูมาก Gopz 07 ก.พ. 60
อ่านทั้งหมด
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602