แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แบบคำร้อง กองช่าง
แบบคำร้อง กองคลัง
การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ e-Service
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602