เทศบาลตำบลสันพระเนตรขอเชิญชวนผู้ประกอบการ,ประชาชน บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อเทศบาลตำบลสันพระเนตร เช่น ผู้เสียภาษี ผู้ขอการอนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบหรือข้อบัญญัติ ผู้ขอรับรัฐสวัสดิการต่าง ๆ บริษัทผู้เสนองานซื้อ/จ้าง บริษัทผู้ได้รับคัดเลือก โรงเรียนในสังกัด และผู้มารับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่น ๆ กับเทศบาลตำบลสันพระเนตรในปีงบประมาณพ.ศ. 2561
มาร่วมแสดงความคิดเห็นโดยทำแบบสำรวจเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลสันพระเนตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (EIT) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
เพื่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินำข้อมูลการตอบแบบสำรวจดังกล่าว ไปรวบรวมเพื่อดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลสันพระเนตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป

โดยช่องทางการตอบแบบสำรวจมีดังนี้

๊Url :

https://itas.nacc.go.th/go/eit/5khrgj

และ QR CODE

https://itas.nacc.go.th/qrcode/generate?data=https://itas.nacc.go.th/go/eit/5khrgj

 
ด้วยอำเภอสันทราย ได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การลงทะเบียนจิตอาสา (เพิ่มเติม) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่ยังมิได้ลงทะเบียนจิตอาสา ร่วมลงทะเบียนจิตอาสา (เพิ่มเติม) สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน ไปลงทะเบียน ในวันที่ 21-22 ตุลาคม 2561 ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 07.00-16.00 น. โดยแต่งกาย เสื้อสีเหลือง  
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602