เทศบาลตำบลสันพระเนตร ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งได้ประกาศกำหนดมาตรการการปฏิบัติงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเป็นมาตรการสำหรับข้าราชการ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม  
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602