งานจัดซื้อจัดจ้าง
   30 พ.ค. 60     ประกาศสอบราคารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาปิด 
   30 พ.ค. 60     ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบการตรวจรับงานจ้าง 
   30 พ.ค. 60     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
   04 เม.ย 60     ผลการจัดจ้าง 
   28 มี.ค. 60     เชิญตรวจงานจ้าง 
   27 มี.ค. 60     ราคากลางงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซ.8 ม.7 
   27 มี.ค. 60     ราคากลางงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซ.5 ม.6 
   27 มี.ค. 60     ราคากลางงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซ.6 ม.6 
   27 มี.ค. 60     ราคากลางงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล ขยายไหล่ทาง ข้างวัดท่าทุ่ม ม.7 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602