งานจัดซื้อจัดจ้าง
   19 เม.ย 59     ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่มเย็นสามัคคี 
   16 มี.ค. 59     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
   08 ต.ค. 58     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะ 
   15 ก.ย. 58     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   15 ก.ย. 58     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์สุสานแม่ย่อยสันศรี 
   18 ส.ค. 58     ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ครั้งที่ 2) 
   18 ส.ค. 58     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ครั้งที่ 3) 
   18 ส.ค. 58     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ครั้งที่ 2) 
   06 ก.ค. 58     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางรระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602