งานจัดซื้อจัดจ้าง
   26 เม.ย 61     ราคากลางงานก่อสร้าง 
   17 เม.ย 61     ราคากลางงานจ้างเหมาสร้างเวทีห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ชั้น 3 
   27 มี.ค. 61     ราคากลางงานก่อสร้าง 
   16 มี.ค. 59     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
   08 ต.ค. 58     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะ 
   15 ก.ย. 58     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   15 ก.ย. 58     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์สุสานแม่ย่อยสันศรี 
   18 ส.ค. 58     ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ครั้งที่ 2) 
   18 ส.ค. 58     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ครั้งที่ 2) 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602