ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

 

วิสัยทัศน์การพัฒนา

 

สันพระเนตรเมืองงาม

 

พันธกิจของเทศบาลตำบลสันพระเนตร

  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

  พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมให้ประชาชนมีการศึกษาดี สุขภาพ

อนามัยดี ชุมชนเข้มแข็ง มีความสุข และสามารถพึ่งตนเองได้

  พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ภูมิทัศน์สวยงาม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  ปรับปรุง พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร และสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้มีความโปร่งใส ในการบริหารการปกครอง ลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ในช่วง ๓ ปี (.. ๒๕๕๕๒๕๕๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 

๑.๑  ก่อสร้าง  ปรับปรุงถนน  ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างพื้นฐาน  ถนน ผิวการจราจร  ทางเท้า สะพาน และระบบการระบายน้ำ

๑.๒  ระบบไฟฟ้า  และแสงสว่าง

๑.๓  ระบบประปา

๑.๔  ปรับปรุงภูมิทัศน์  และระบบการจราจร

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

.  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  

๒.๑  ส่งเสริมการพัฒนาอบรมผีมือแรงงานแก่ชาวบ้านเพื่อสร้างเสริมอาชีพ

๒.๒  ส่งเสริมโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชน  ร้านค้าชุมชน

ตลาดชุมชน

๒.๓  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๔  ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

๓.  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน

 

๓.๑  การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

.  การพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฎิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการจัด  การขยะ  คัดแยกขยะ

๓.๓  ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษต่าง ๆ

๓.๔  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์               

.  ด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา  ฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและเอกลักษณ์ท้องถิ่น

.  ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.  ด้านการศึกษา  และพัฒนา

คุณภาพชีวิต

 

๕.๑  ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา

๕.๒  ส่งเสริม  สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

๕.๓  ส่งเสริมความเข็มแข็งของครอบครัวและชุมชน

๕.๔  สนับสนุนการให้การสงเคราะห์  ผู้ด้อยโอกาส

ผู้พิการ และผู้สูงอายุ   มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๕.๕  ส่งเสริมการให้บริการทางสาธารณสุข  และสุขภาพอนามัยของประชาชน

๕.๖ ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด  โรคติดต่อ  และโรคไม่ติดต่อของคนและสัตว์

๕.๗  ควบคุมโรงฆ่าสัตว์ ร้านอาหาร  ตลาด  แผงลอยและสถานประกอบการต่าง ๆ ให้มีมาตรฐาน

๕.๘  ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชน

 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602