กองคลัง

-

นางศิริกรณ์  ยานะศักดิ์

ผู้อำนวยการกองการคลัง

                                                                                 

                                            น.ส.กรณ์กาญจน์  รัฐธีร์ยา                       น.ส.จิราพร  ใส่แดง             

                                           หีวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง                   หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้                    

                                                                         

                   นางเกสินี  ปาระมี                          น.ส.เสาวลักษณ์  แสนคำวัง           น.ส.กรรณิการ์  กวงแหวน          นางธัญญามาศ  เชษฐภาดา         น.ส.อรพรรณ  คำจันทร์แก้ว

               ผช.จนท.จัดเก็บรายได้                                ผช.จนท.ธุรการ                    ผช.จนท.บันทีกข้อมูล                   พนักงานจ้างเหมา                      พนักงานจ้างเหมา

 

 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602