กองช่าง

  

นายวรสันติ  คำตัน

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุภักดิ์  พุ่มพฤกษ์

ช่างโยธา

                                                                                             

                                                      นายศักดิ์ศรี   กันทักษ์          นางสาวรุ่งฟ้า  คุณยศยิ่ง    นางสาวปิยนาถ  สารสุรินทร์

                                                           ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า                     ผู้ช่วยช่างโยธา                 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602