กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ว่าที่ รต.กิตติศักดิ์  พันธุ์โพธิ์

นักวิชาการสุขาภิบาล รักษาราชการแทน

หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602