แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลสันพระเนตร (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลสันพระเนตร (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลสันพระเนตร (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download ขนาด : 451.69 KB
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602