เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบปีงบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602