เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบปีงบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602