เทศบัญญัติต่าง ๆ

เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่จำหน่ายสะสมอาหาร พ.ศ. 2555
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันพระเนตร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602