สายด่วน

สายด่วนนายกเทศมนตรี/ปลัดเทศบาล/สำนักงาน

**สายด่วน***

นายพิทูร   วิเศษศิริ

นายกเทศมนตรึตำบลสันพระเนตร

โทร.09-4601-7111

 

นายทิพย์ภาเวชช์  ณ เชียงใหม่

ปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลสันพระเนตร

โทร. 08-9756-9948

 

สำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร

0-5334-3600 ต่อ 0

 

 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602