ผู้นำชุมชน

                                 

นายชุดไทย  ชัยอาวุธ ผู้ใหญ่บ้านสันศรี หมู่ที่ 1

                                      นายอุดมศักดิ์  แสนวาสน์ กำนันตำบลสันพระเนตร
                                                นายอินสอน  คำนวล     ผู้ใหญ่บ้านสันพระเนตร หมู่ที่ 4           
                                            นายชัชชัย วิสาลจิตตรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 5    
                                       

นายชาญ  หม่องเชย ผู้ใหญ่บ้านแม่ยอย-สันศรี หมู่ที่ 6

                                 นายสมพงค์ คิดชัย ผู้ใหญ่บ้านท่าทุ่ม หมู่ที่ 7

 

 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602