คำสั่งเทศบาลตำบลสันพระเนตร

คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฎิบัติแทนราชการนายกเทศมนตรี ที่ 4/2558 ลว 5 มกราคม 2558
คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฎิบัติแทนราชการนายกเทศมนตรี ที่ 1/2559 ลว 4 ม.ค.2559
คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฎิบัติแทนราชการนายกเทศมนตรี (เพิ่มเติม)ที่ 206/2559 ลว 29 เม.ย. 2559
คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฎิบัติแทนราชการนายกเทศมนตรี ที่ 15/2561 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602