คู่มือสำหรับประชาชน และคู่มืออื่นๆ

ประกาศเทศบาลตำบลสันพระเนตร เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ประกาศเรื่องการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์และร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลสันพระเนตร
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลสันพระเนตร
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602