มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส)
เจ้าพนักงานการเกษตร (ฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาสวุโส)
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัตงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานรังสีการแทพย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญพิเศษ)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัตการ-เชี่ยวชาญ)
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)
นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)
นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)
นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)
นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)
นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิเคราะห์นโยายบและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการพัสดุ (นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักอาชัวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
นายช่างเครื่องกล ผปฏิบัติงาน-อาวุโส)
นายช่างผังเมือง (ปฏิบัตงาน-อาวุโส)
นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
นายช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
โภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
โภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
วิศวกรรมเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
วิศวกรรมไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
วิศวกรรมสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602