แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี

แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.2558-2560)
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับปรับปรุงตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602