รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)

รายงานข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2559
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602