แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2560
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602