คำแถลงนโยบาย

 

คำแถลงนโยบาย

ของ

นายพิทูร   วิเศษศิริ  นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร

วันที่  4  พฤษภาคม  2554

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันพระเนตร

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

 

ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสันพระเนตรที่เคารพ

 

          ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุมครั้งที่  35/2554   เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2554 เห็นชอบให้ยประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น โดยได้ประกาศให้กระผม นายพิทูร    วิเศษศิริ  รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร แล้วนั้น

          เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลสันพระเนตร เป็นไปตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมจนถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ที่บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจะต้องแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล ก่อนเข้ารับหน้าที่  กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตรและคณะผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานเทศบาลตำบลสันพระเนตรในอีก 4 ปีข้างหน้า โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและ คำนึงถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งกรอบอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และรวมจนถึงฉบับ

แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง โอกาสนี้กระผมจึงขอแถลงนโยบายดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันพระเนตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    - พัฒนาปรับปรุงถนนหนทาง  สะพาน และวางท่อ รางระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง

    - ขยายเขตไฟฟ้าและเพิ่มไฟกิ่งแสงสว่างบริเวณจุดที่มืดและเปลี่ยว

    - ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน

    - ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนหนทางสาธารณะ ให้สวยงาม สะอาด ร่มรื่น

    - ปรับปรุงป้ายชื่อซอยทุกซอย รวมทั้งป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ

    - ส่งเสริมหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว ในการซ่อมแซม บำรุง รักษา ในยามฉุกเฉิน

 

 

 2.นโยบายด้านการศึกษา

    - ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล

    - ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ศูนย์ IT) แก่ชุมชน

    - ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน อาหารกลางวันและนม แก่นักเรียนโรงเรียนในเขต

       เทศบาล

 

3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

    - ส่งเสริมโครงการดูแลประชาชนในเขตเทศบาล ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชราภาพและล่วงลับจากไป

       เป็นอย่างดี

- ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อและผู้ด้อยโอกาส ทั้งด้านสุขภาพร่างกายและด้านจิตใจ

 พร้อมเน้นการบริการในการรับเบี้ยยังชีพเป็นอย่างดี

    - ส่งเสริมศูนย์เอนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ

    - ส่งเสริมศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการและคำนึงถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการ

    - ดูแลเด็กเยาวชนและสตรี ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ

    - ส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ให้เข้มแข็ง

    - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรีแม่บ้าน

    - ส่งเสริมโครงการพัฒนาศักยภาพแก่ผู้นำชุมชน

 

 4. นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

    - พัฒนาส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย รถดับเพลิง รถกระเช้า รถกู้ภัย ตลอดจน

       อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ให้มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา

    - ส่งเสริมศูนย์ อปพร. ของเทศบาล และดำเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

    - ส่งเสริมศูนย์วิทยุสื่อสารของเทศบาลไว้คอยประสานงาน รับแจ้งเหตุ

    - พัฒนาแก้ไขและจัดระเบียบการจราจรในเขตเทศบาล เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ

 

5. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

    - พัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการจัดการขยะ คัดแยกขยะ

       งดเผาขยะ ในแต่ละครัวเรือน

    - พัฒนาในเรื่องสวนสาธารณะและสนามเด็กเล่นในตำบล

    - พัฒนาในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ การรักษาสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่

    - ส่งเสริมโครงการขยะรีไซเคิลและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

    - ควบคุมการเกิดมลพิษต่างๆในเขตเทศบาล

 

6. นโยบายด้านสาธารณสุข

    - ส่งเสริมรถตู้พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือในการปฐมพยาบาล ไว้สำหรับบริการรับส่งผู้ป่วย

    - สนับสนุนและส่งเสริมกองทุนหลักประกันสุขภาพ

    - ส่งเสริมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกบริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน

    - ส่งเสริมโครงการอาหารสะอาดและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

    - สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารสุข(อสม.)

    - ส่งเสริมศูนย์ออกกำลังกายในร่มเพื่อสุขภาพ (ฟิตเนตชุมชน)

 

7. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพสร้างเศรษฐกิจในชุมชน

    - ส่งเสริมการพัฒนาอบรมฝีมือแรงงานแก่ชาวบ้านเพื่อสร้างเสริมอาชีพ

    - สนับสนุนโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชน ร้านค้าชุมชน ตลาดชุมชน

    - ฟื้นฟูและปรับปรุงโรงน้ำดื่มของตำบล ให้ดำเนินงานต่อไป

    - ส่งเสริมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงในทุกหมู่บ้าน

 

8.นโยบายด้านการกีฬา

    - ส่งเสริมสนามกีฬาของเทศบาล

    - ส่งเสริมศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

    - สนับสนุนและอุดหนุนในเรื่องการกีฬาแก่กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นถูกต้องตามระเบียบของเทศบาล

    - ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประจำปีของตำบล

 

9. นโยบายด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา

    - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในทางศาสนาทุกศาสนา

    - สนับสนุนงานสภาวัฒนธรรมของตำบล

    - ส่งเสริมและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่น

    - ส่งเสริมโครงการพุทธศาสนาวันอาทิตย์

    - พัฒนาปรับปรุง สุสานและฌาปณกิจสถาน

 

10. นโยบายด้านประชาสัมพันธ์

    - ส่งเสริมการบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการต่างๆให้เข้าถึงประชาชน

    - ส่งเสริมและปรับปรุงศูนย์ประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้าน

    - ส่งเสริมหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เร็วของเทศบาล

 

 

11. นโยบายด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว

    - ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติที่เน้นความเป็นอยู่แบบดั้งเดิม

    - ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญภายในตำบล

    - สนับสนุนและพัฒนา โครงการวังปลา บ้านท่าทุ่ม หมู่7 ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

 

          จากนโยบายที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา  และตอบสนองกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ กระผมและคณะผู้บริหาร       จึงได้กำหนดแผนงานเพื่อให้เป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องรีบดำเนินการ ซึ่งมีนโยบายเร่งด่วนดังต่อไปนี้คือ

          1. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ถนน ท่อ รางบายน้ำ ไฟฟ้า ไฟกิ่ง ประปา อย่างเร่งด่วน

          2. พัฒนาส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย รถดับเพลิง รถกระเช้า รถกู้ภัย ศูนย์วิทยุสื่อสาร  ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่

          3. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสุสานและฌาปณกิจสถาน

          4. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างถนนสาธารณะและ ปรับปรุงป้ายชื่อซอยทุกซอย

 

ท่านประธานที่เคารพ

          การบริหารงานของเทศบาลตำบลสันพระเนตรในห้วงระยะเวลาตั้งแต่บัดนี้จนครบวาระ การดำรงตำแหน่ง กระผมขอให้คำมั่นว่า จะยึดหลักความถูกต้อง ความซื่อสัตย์สุตจริต ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล มาเป็นแนวทางในการบริหารงาน  ทั้งนี้การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว จะสัมฤทธิ์ผลไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันพระ เนตร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาล ตลอดจนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลสันพระเนตรทุกท่าน กระผมและคณะผู้บริหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ     และการสนับสนุนจากทุกๆฝ่าย  ในการที่จะร่วมกันพัฒนาตำบลสันพระเนตรของเรา ให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปในอนาคต อันนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลสันพระเนตรตลอด ไป

 

                                                                             ขอขอบคุณครับ

 

 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602