ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านเทศบาลตำบลสันพระเนตร

 

 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านตำบลสันพระเนตร

 1. ด้านศิลปวัฒนธรรม

 2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร

 3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน

 4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้

 5. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

 6. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานฝีมือ

ดาวน์โหลดไฟล์ : Download ขนาด : 27 KB
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602