ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านเทศบาลตำบลสันพระเนตร

 

 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านตำบลสันพระเนตร

1. ด้านศิลปวัฒนธรรม

 

 

 

2. ด้านการเกษตร


 

 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม


 

 

4. ด้านการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้


 

5. ด้านสุขภาพ


 

6. งานฝีมือ

 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602