กิจกรรมโครงการงานพัฒนาชุมชน

ภาพการเยี่ยมบ้านและดำหัวผู้สูงอายุ
ภาพโครงการด้วยรักและห่วงใยสานสายใยผู้สูงอายุและคนพิการ
ภาพโึครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
ภาพโครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์และฮอร์โมนพืชจากผักผลไม้
ภาพโครงการฝึกอบรมการทำไม้กวาดดอกหญ้า
ภาพโครงการฝึกอบรมทำเหรียญโปรยทาน
ภาพโครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร
ภาพโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด
ภาพโครงการเรียนรู้ดูแลและป้องกันสุขภาพในช่วงฤดูหนาวสำหรับผู้สูงอายุ
ภาพโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเห็ดโคลนน้อย
ภาพโครงการเรียนรู้เรื่องสมุนไพรใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการเติมรู้ เตรียมรู้ ก่อนสูงวัย
ร่วมงานวันสตรีสากลจังหวัดเชียงใหม่
ใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602