คณะผู้บริหาร

นายพิทูร   วิเศษศิริ

นายกเทศมนตรี

นายวรรณ   กันพวง

รองนายกเทศมนตรี

นายกัมปนาท โชติ์

รองนายกเทศมนตรี

-

 

      

นางสาวฤทัย  ฤิทธิเดช

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายสวิง   ธรรมปัญญา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 

 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602