สมาชิกสภา

นายสัมฤทธิ์   ฤทธิเดช

ประธานสภา

นายเจริญ   จันทวงศ์

รองประธานสภา

นายบุญส่ง   เม็งขาว

นายเจริญ   กิติ

นายบุญลอย   ชุ่มใจ 

 

 

 

 

นายเจริญ  เตชะ

นายสาคร   ชิมรังสรรค์

นายสุรชัย คำจันทร์แก้ว

 

 

 

  

นายเหรียญ   แก้วแก่น

เลขานุการสภา

 

 

 

 

 

 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602