ราคากลางงานจ้างเหมาขุดลอกดิน/วัชพืช ในรางระบายน้ำ ค.ส.ล
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602