ประกาศประกวดราคางานก่อสร้าง 4 โครงการ ด้วยวิธีประถกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602