ลงทะเบียนสมาชิกเว็บบอร์ด
ขนาดภาำพ 90*90 px (.gif .jpg .png หรือ jpeg)
*
*
*
*
*
กรุณาใส่ข้อมูลใน (*) ให้ครบถ้วน.
  
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602