เทศบาลตำบลสันพระเนตรขอเชิญชวนบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยทำแบบสำรวจเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลสันพระเนตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 เทศบาลตำบลสันพระเนตรขอเชิญชวนบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 มาร่วมแสดงความคิดเห็นโดยทำแบบสำรวจเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลสันพระเนตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (EIT) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 
      เพื่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินำข้อมูลการตอบแบบสำรวจดังกล่าว ไปรวบรวมเพื่อดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลสันพระเนตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป
 
       โดยช่องทางการตอบแบบสำรวจมีดังนี้
 
https://itas.nacc.go.th/go/eit/5khrgj
 
และ
 
https://itas.nacc.go.th/qrcode/generate?data=https://itas.nacc.go.th/go/eit/5khrgj
 
เมื่อ 03 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:08:24 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 126 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602