การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร

วันที่  28 พฤษภาคม  2563  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันพระเนตร นายทิพย์ภาเวชช์  ณ เชียงใหม่ ปลัดเทศบาลตำบลสันพระเนตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร เวลา 09.30 น. เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 ของเทศบาลตำบลสันพระเนตร โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้แทนประชาคม ในเขตเทศบาลตำบลสันพระเนตรเข้าร่วมประชุม

เมื่อ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 15:14:22 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 155 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602