โครงการฝึกอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

 เทศบาลตำบลสันพระเนตร นำโดยนายพิทูร วิเศษศิริ  นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร   ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2563  ให้แก่ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลตำบลสันพระเนตร (อถล.) และประชาชนภายในตำบลสันพระเนตร หมู่บ้านละ 5 คน  โดยวิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ  ในการนี้ เทศบาลตำบลสันพระเนตรได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

1.      1. การผ่านจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย

2.      2. การสวมใส่หน้ากากอนามัย

เมื่อ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:20:04 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 206 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602