การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556

 

เทศบาลตำบลสันพระเนตร ร่วมกับ โรงเรียนบ้านสันศรี โรงเรียนบ้านสันพระเนตร และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสันพระเนตร ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ผ่าน ณ ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลตำบลสันพระเนตร  และกิจกรรมดังกล่าวยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียน การเล่นเกมต่าง ๆ ของแต่ละซุ้ม ซุ้มมัจฉาพาโชค การจัดนิทรรศการ ฯลฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของเด็กนักเรียน ร่วมไปถึงเด็กและเยาวชนที่อยู่ในเขตพื้นที่

 

เมื่อ 21 มกราคม 2556 เวลา 08:23:25 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 1533 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602