***ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน บุคคล นิติบุคคล หน่วยงานภายนอก ที่มาติดต่อ รับบริการในภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลสันพระเนตร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันพระเนตร เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและทำแบบประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ***

 ***ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน บุคคล นิติบุคคล หน่วยงานภายนอก ที่มาติดต่อ รับบริการในภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลสันพระเนตร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันพระเนตร เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและทำแบบประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ***

 

          เพื่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะนำข้อมูลการตอบแบบสำรวจดังกล่าวไปรวบรวมเพื่อดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลสันพระเนตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป

 

          *ช่องทางการตอบแบบสำรวจ สำหรับบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ ภายนอกองค์กร  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันพระเนตร มีดังนี้

1.     URL
https://itas.nacc.go.th/go/eit/5khrgj

 

2.     QR CODE
https://itas.nacc.go.th/qrcode/generate?data=https://itas.nacc.go.th/go/eit/5khrgj

 

     “ เทศบาลตำบลสันพระเนตรขอขอบพระคุณสำหรับการแสดงความคิดเห็นของท่าน มา ณ ที่นี้ ”

เมื่อ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 11:09:19 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 143 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602