ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ในการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2563

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สำนักงาน หรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของปีนั้น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 7475 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ขยายเวลาเป็นก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เทศบาลตำบลสันพระเนตรจึงขอประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีไว้ ณ เทศบาลตำบลสันพระเนตร ดังนี้

1. ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และราคาประเมินห้องชุด/อาคารชุด ตามราคาประเมินทุนทรัพย์

1.1 กรมธนารักษ์และประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559

1.2 ประกาศคณะอนุกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (พ.ศ. 2559 – 2562) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559

1.3 ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 กันยายน 2562

1.4 ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี (พ.ศ. 2559 – 2562) ลงวันที่ 1 มกราคม 2562

1.5 ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่ดิน ซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) รอบบัญชี (พ.ศ. 2559 – 2562) ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

1.6 ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

2. อัตราภาษีที่จัดเก็บ

2.1 เกษตรกรรม

   มูลค่าทรัพย์สิน                      อัตราภาษี

0 - 75  ล้านบาท                       0.01 %

เกิน 75 - 100  ล้านบาท                 0.03 %

เกิน 100 - 500  ล้านบาท                0.05 %

เกิน 500 – 1,000  ล้านบาท              0.07 %

เกิน 1,000  ล้านบาท                    0.10 %

บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของที่ดิน มูลค่า 50 ล้านบาทแรก ไม่ต้องเสียภาษี

2.2 ที่พักอาศัย

   มูลค่าทรัพย์สิน                      อัตราภาษี

0 - 50  ล้านบาท                       0.02 %

เกิน 50 - 75  ล้านบาท                  0.03 %

เกิน 75 - 100    ล้านบาท               0.05 %

เกิน  100  ล้านบาท                     0.10 %

บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน มูลค่า 50 ล้านบาทแรก ไม่ต้องเสียภาษี

บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน มูลค่า 10 ล้านบาทแรก ไม่ต้องเสียภาษี

2.3 อื่นๆ (พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม)

   มูลค่าทรัพย์สิน                      อัตราภาษี

0 - 50    ล้านบาท                     0.3 %

เกิน 50 - 200    ล้านบาท               0.4 %

เกิน 200 – 1,000    ล้านบาท            0.5 %

เกิน 1,000 – 5,000     ล้านบาท         0.6 %

เกิน  5,000    ล้านบาท                 0.7 %

2.4 ที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์

     มูลค่าทรัพย์สิน                     อัตราภาษี

0 - 50    ล้านบาท                     0.3 %

เกิน 50 - 200    ล้านบาท               0.4 %

เกิน 200 – 1,000    ล้านบาท            0.5 %

เกิน 1,000 – 5,000     ล้านบาท         0.6 %

เกิน  5,000    ล้านบาท                 0.7 %

หากปล่อยรกร้าง 3 ปีติดต่อกัน จะถูกเก็บภาษีเพิ่มอีก 0.3% ในปีที่ 4 และถูกเก็บเพิ่มขึ้น 0.3% ทุกๆ 3 ปี หากยังไม่ได้มีการนำมาทำประโยชน์ แต่สูงสุดที่ไม่เกิน 3%

3. รายละเอียดอื่น ที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 และราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ภ.ด.ส.2 ตามรายการแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download ขนาด : 6 KB
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download ขนาด : 7 KB
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download ขนาด : 309.84 KB
เมื่อ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 11:43:29 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 134 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602