การประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร

 วันที่  29 พฤษภาคม  2563  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันพระเนตร นายพิทูร  วิเศษศิริ นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร เวลา 09.30 น. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 ของเทศบาลตำบลสันพระเนตร โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันพระเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลสันพระเนตรเข้าร่วมประชุม

เมื่อ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 15:27:50 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 126 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602