ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 เป็นกฎหมายที่ทำให้การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้อง มีข้อจำกัดเกี่ยวกับฐานภาษี อัตราภาษี และการลดหย่อนภาษีที่ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ขึ้นมาใหม่ เรียกว่า "พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562" และได้ยกเลิกพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ดังกล่าว

เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจกับ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้มากขึ้น เทศบาลตำบลสันพระเนตรจึงได้นำข้อมูลที่สำคัญของ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบโดยทั่วกัน ดังต่อไปนี้

 

เมื่อ 28 เมษายน 2563 เวลา 18:26:16 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 305 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602